วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ปัญหามลพิษทางน้ำ

            เมื่อแม่น้ำลำคลองเกิดการเน่าเสีย ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมามีมากมาย ดังนี้ 
            1. เป็นอันตรายต่อสุขภาพส่วนบุคคล น้ำเสียเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และก่อให้เกิดโรคระบาดได้หลายชนิด เช่น โรคอหิวาต์ ไทฟอยด์ บิด โดยมีน้ำสกปรกเป็นพาหะนำโรค 
            2. เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ น้ำเสียเป็นปัญหาต่อการเกษตรเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อน้ำในแม่น้ำ ลำคลองเกิดการเน่าเสีย การเกษตรกรรมซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักก็มีปัญหาในเรื่องการใช้น้ำ เพราะในน้ำเสียจะมีสารพิษสะสมอยู่ ทำให้เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ของประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกร 
            3. เป็นปัญหาต่อการประมง เมื่อน้ำในแม่น้ำลำคลองเน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพลง ก็จะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ อาจทำให้สัตว์น้ำไม่สามารถแพร่พันธุ์ต่อไปได้ และที่สำคัญเมื่อมนุษย์นำสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำที่เน่าเสียมาบริโภคก็อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ 
            4. เป็นปัญหาต่อการผลิตน้ำเพื่อการบริโภค การผลิตน้ำเพื่อการบริโภค เช่น น้ำประปา ก็จะนำน้ำจากแม่น้ำลำคลองขึ้นมาผ่านกระบวนการต่างๆ มากมายเพื่อให้ได้น้ำสะอาดจนสามาถบริโภคได้ แต่เมื่อน้ำในแหล่งน้ำเกิดการเน่าเสียก็จะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้น้ำสะอาดเพื่อการบริโภค